فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • FIAP HM (PH826)@ Sahar Hajighanizadeh

  • PSA Bronze (PH826)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

  • Diploma Digital NFCA (PH830)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

  • HPS Ribbon (PH829)@ Ali Samei

  • SILLE SANAT SARAYI Mention (PH827)@ Avin Abbasi

  • RB DIPLOMA (PH823)@ Seyed Ehsan Mortazavi

  • ISF DIPLOMA (PH823)@ Mohammad Alizadeh Khorsand

  • RB DIPLOMA (PH823)@ Seyed Ehsan Mortazavi

  • FIAP Gold Medal (PH804)@ Ahmad Khatiri

  • GPU White Ribbon (PH804)@ Ahmad Khatiri

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی