فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • PSA BRONZE (PH685)@ Reza Amelipour

 • FIAP HM (PH682)@ Amin Dehghan

 • MoL HM (PH682)@ Amin Mahdavi

 • SALON HM (PH682)@ Amir Nazari

 • BCAP HM (PH682)@ Kaveh Manafzadeh

 • FIAP HM (PH682)@ Ahmad Khatiri

 • Gold BCAP medal (PH682)@ Ebrahim Bahrami

 • Gold FIAP medal (PH682)@ Amin Mahdavi

 • Gold MoL medal (PH682)@ Amin Dehghan

 • HONOR MENTION OF THE FLF 1 (PH683)@ Ahmad Khatiri

 • MENTION OF HONOR OF CEF 2 (PH683)@ Mahla Arabi Khan

 • SECOND PRIZE - MEDAL SILVER OF THE FLF (PH683)@ Ali Nejatbakhsh Esfahani

 • My scarecrow and anhydrous (PH679)@ Amin Maddahian

 • FIAP brONZE medal (PH678)@ Davoud Akbarzadeh Abkenar

 • FIAP honourable mention (PH678)@ Sona Moayedzadeh

 • Incentive Diploma (PH678)@ Ali Samei

 • PSA honourable mention (PH678)@ Ahmad Khatiri

 • FIAP Mention (PH681)@ Mehdi Rouhi

 • FIAP Mention (PH681)@ Amin Zamzam

 • IUP HM (PH670)@ Ehsan Jazini

 • SALON BRONZE (PH670)@ Kambiz Ramezanzadeh

 • AIP H (PH680)@ Saeed Mohammadzadeh

 • PSS H (PH680)@ Amin Dehghan

 • GPU HM (PH680)@ Seyed Ehsan Mortazavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس