فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • ONYX Honorable Mention (PH770)@ Ali Nejatbakhsh Esfahani

  • Salon HM (PH778)@ Omid Reza Pournabi

  • Salon Gold medal (PH778)@ Ali Samei

  • Salon HM2 (PH778)@ Seyed Ehsan Mortazavi

  • NATIONAL Diploma (PH769)@ Maryam Khaleghizadeh

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس