فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • GRADAC PGI Honorable mention (PH838)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • GRADAC PGI Honorable mention (PH838)@ Mohammad Esteki

 • JURY MEMBER Diploma (PH838)@ Ahmad Khatiri

 • PSA Honorable mention (PH838)@ Ali Samei

 • GRADAC PGI Bronze medal (PH838)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • GRADAC PGI Honorable mention (PH838)@ Ahmad Khatiri

 • PSA Honorable mention (PH838)@ Mohammad Esteki

 • VICTORY P.W. Honorable mention (PH838)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • VICTORY P.W. Silver medal (PH838)@ Mirali Parandak

 • FSS Praise (PH838)@ Mohammad Esteki

 • JURY MEMBER Diploma (PH838)@ Arlen Keshishian

 • Chhayapath E-CM (PH841)@ Iman Yadmellat

 • FIP HM (PH841)@ Mohammad Esteki

 • AAFR HM (PH835)@ Mohammad Esteki

 • FIAP HM (PH835)@ Mohammad Esteki

 • FIAP Bronze Medal (PH833)@ Elmira Forouzani

 • PSA Gold Medal (PH833)@ Ahmad Khatiri

 • PSA Honorable Mention (PH833)@ Mohammad Esteki

 • GPU Ribbon (PH825)@ Mahdi Zabolabbasi

 • GPU Silver Medal (PH825)@ Marjan Taghipourfahandari

 • PSA Bronze Medal (PH825)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • FIAP Gold Medal (PH831)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP HM (PH826)@ Sahar Hajighanizadeh

 • PSA Bronze (PH826)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Diploma Digital NFCA (PH830)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • HPS Ribbon (PH829)@ Ali Samei

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی