فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • mention AAFR (PH701)@ Ahmad Khatiri

 • mention fiap (PH701)@ Fatemeh Pishkhan

 • mention fiap (PH701)@ Amir Nazari

 • NTM Gold medal (PH706)@ Kiarang Alaei

 • NTM ribbons (PH706)@ Mahmoud Kameli

 • NTM ribbons (PH706)@ Ebrahim Bahrami

 • PSA Gold medal (PH706)@ Amin Hamidnezhad

 • SALON ribbons (PH706)@ Hootan Babapour

 • SALON ribbons (PH706)@ Ebrahim Bahrami

 • SALON Silver medal (PH706)@ Reza Amelipour

 • SALON Silver medal (PH706)@ Reza Amelipour

 • SALON Silver medal (PH706)@ Reza Amelipour

 • FIAP HM (PH707)@ Seyed Ali Miremadi

 • FIAP HM (PH707)@ Abdol Moeed Maroofi

 • FIAP Silver (PH707)@ Asghar Besharati

 • PSO Bronze (PH707)@ Mahdi Zabolabbasi

 • PSO HM (PH707)@ Davoud Fazaeli

 • PSO HM (PH707)@ Seyed Alireza Rajaei Shoshtari

 • PSO HM (PH707)@ Asghar Besharati

 • Diploma dPhotoSB (PH704)@ Reza Amelipour

 • MOL RIBBON (PH705)@ Amin Dehghan

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس