فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • DIGIPIX DIPLOMA) (PH786)@ Seyed Ehsan Mortazavi

  • Distinction “FIAP” (PH796)@ Saeed Abdollahi

  • Distinction “FIAP” (PH796)@ Saeed Abdollahi

  • Distinction “FIAP” (PH796)@ Saeed Abdollahi

  • Distinction “FIAP” (PH796)@ Saeed Abdollahi

  • نفر دوم بخش موسیقی (PH795)@ Simin Mohit

  • نفر دوم بخش موسیقی (PH795)@ Simin Mohit

  • نفر دوم بخش موسیقی (PH795)@ Simin Mohit

  • نفر دوم بخش موسیقی (PH795)@ Simin Mohit

  • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH791)@ Ahmad Samei

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 9 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس