فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

شمارهنام جشنواره
کشور

مهلت دریافت

ارسال اول
ارسال دوم
  • NATIONAL Bronze Medal (PH689)@ Hootan Babapour

  • NATIONAL Diploma (PH690)@ Avin Abasi

  • IAAP silver MEDAL (PH698)@ Amin Bazrafshan

  • ISP GOLD MEDAL (PH698)@ Amir Ghaiyoumi

  • AAFR Honorable Mention (PH684)@ Seyed Ali Miremadi

  • FCPA Gold Medal (PH684)@ Seyed Mohammad Javad Sadri

  • FCPA Honorable Mention (PH684)@ Asghar Besharati

  • FIAP Honorable Mention (PH684)@ Seyed Alireza Rajaei Shoshtari

  • FIAP Honorable Mention (PH684)@ Seyed Ali Miremadi

  • SRAF Honorable Mention (PH684)@ Asghar Besharati

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس