فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • FCCB Bronze Medal (PH917)@ Arlen Keshishian

 • FCCB Diploma (PH917)@ Farzin Nazemzadeh

 • IAAP Ribbon (PH917)@ Mirali Parandak

 • BIPC Diploma (PH917)@ Farzin Nazemzadeh

 • BIPC Diploma (PH917)@ Mirali Parandak

 • CONFOTO Diploma (PH917)@ Arlen Keshishian

 • IAAP Ribbon (PH917)@ Farzin Nazemzadeh

 • FCRPB Silver Medal (PH917)@ Farzin Nazemzadeh

 • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH870)@ Mohammad Esteki

 • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH870)@ Mohammad Esteki

 • JUDGE CHOICE (PH870)@ Mirali Parandak

 • JUDGE CHOICE (PH870)@ Mohammad Esteki

 • SİLLE SANAT SARAYI MENTION (PH870)@ Arlen Keshishian

 • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH870)@ Arlen Keshishian

 • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH870)@ Mohammad Esteki

 • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH870)@ Mohammad Esteki

 • FIAP MENTION (PH870)@ Mirali Parandak

 • JUDGE SPECIAL AWARD (PH870)@ Mohammad Esteki

 • FIAP BRONZE MEDAL (PH870)@ Mohammad Esteki

 • FIAP GOLD MEDAL (PH870)@ Mohammad Esteki

 • JUDGE SPECIAL AWARD (PH870)@ Arlen Keshishian

 • SALON CHAIRMAN SPECIAL AWARD (PH870)@ Mohammad Esteki

 • SİLLE SANAT SARAYI MENTION (PH870)@ Mohammad Esteki

 • IAAP Gold Medal (PH889)@ Mohammad Esteki

 • SALON Gold Medal (PH889)@ Hosein Davoodi

 • IAAP Diploma (PH921)@ Hosein Davoodi

 • BOFK Gold 75 Years medal Chairmans choice (PH919)@ Farzin Nazemzadeh

 • Carl M. Stoermer Silver Medal (PH919)@ Mahdi Zabolabbasi

 • NFFF Gold medal (PH919)@ Alireza Pourkhan

 • Diploma (PH918)@ Davood Rastegari

 • Diploma (PH918)@ Mirali Parandak

 • IAAP Ribbon (PH918)@ Kiarang Alaei

 • Photo Club FENIX Bronze Medal (PH918)@ Kiarang Alaei

 • Photo Club FENIX Circuit Diploma (PH918)@ Kiarang Alaei

 • Photo Club FENIX Circuit Diploma (PH918)@ Kiarang Alaei

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی