فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • HPS Ribbon (PH829)@ Ali Samei

 • SILLE SANAT SARAYI Mention (PH827)@ Avin Abbasi

 • RB DIPLOMA (PH823)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • ISF DIPLOMA (PH823)@ Mohammad Alizadeh Khorsand

 • RB DIPLOMA (PH823)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIAP Gold Medal (PH804)@ Ahmad Khatiri

 • GPU White Ribbon (PH804)@ Ahmad Khatiri

 • IAAP Ribbon (PH822)@ Mehdi Kazemiboomeh

 • Salon HM (PH821)@ Mehdi Parsaeian

 • Salon Silver medal (PH821)@ Mehdi Kazemiboomeh

 • Salon HM (PH821)@ Mehdi Parsaeian

 • ID by Reflexes Ltd (PH817)@ Mehdi Parsaeian

 • IPSP HM (PH817)@ Mirali Parandak

 • JURY incentive diploma (PH817)@ Mehdi Parsaeian

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 9 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس