فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • Honorable Mentions (PH780)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Honorable Mentions (PH780)@ Ahmad Khatiri

 • Honorable Mentions (PH780)@ Ata Hassanzadeh Dastforoosh

 • MENZIONE ONORE GIURIA (PH781)@ Ahmad Khatiri

 • Salon praise (PH783)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIAP gold medal (PH783)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIAP HM (PH783)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON praise (PH783)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON praise (PH783)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • ONYX Honorable Mention (PH770)@ Ali Nejatbakhsh Esfahani

 • Salon HM (PH778)@ Omid Reza Pournabi

 • Salon Gold medal (PH778)@ Ali Samei

 • Salon HM2 (PH778)@ Seyed Ehsan Mortazavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 9 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس