فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

شمارهعنوان فراخوان
کشور

مهلت دریافت

ارسال اول
ارسال دوم
 • First Prize 1000$ from IHHS (PH844)@ Saeed Arabzadeh

 • IAAP Bronze Medal (PH844)@ Iman Yadmellat

 • IHHS Silver Medal (PH844)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Second Prize 700$ from IHHS (PH844)@ Amin Dehghan

 • FIAP Gold Medal (PH860)@ Saeed Sabet Ghadam Moghadam

 • FIAP Gold Medal (PH858)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH858)@ Seyed Reza Javadi

 • Salon HM (PH858)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH858)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH858)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH858)@ Mirali Parandak

 • Salon HM (PH858)@ Oveis Ghaffari

 • GPU Silver Medal and 400 USD (PH859)@ Hosein Davoodi

 • GPU Special Mention (PH859)@ Mohammad Reza Masoumi

 • GPU Special Mention (PH859)@ Mohammad Esteki

 • TFSF Gold Medal and 600 USD (PH859)@ Abbas Haji Hosain Kalantar

 • Honorable Mention (PH850)@ Mehdi Parsaeian

 • Honorable Mention (PH850)@ Ali Samei

 • PSA gold Medal (PH850)@ Mohammad Esteki

 • Honorable Mention (PH850)@ Mohammad Esteki

 • GIP medal (PH850)@ Mirali Parandak

 • GIP medal (PH850)@ Mirali Parandak

 • Campina Exhibitions Gold Medal (PH839)@ Mirali Parandak

 • ONYX Honorable Mention (PH839)@ Kiarang Alaei

 • PSS Honor Mention (PH853)@ Arlen Keshishian

 • HM (PH847)@ Kiarang Alaei

 • HM (PH847)@ Mahdi Zabolabbasi

 • HM (PH847)@ Marjan Taghipourfahandari

 • HM (PH847)@ Marjan Taghipourfahandari

 • HM (PH847)@ Mirali Parandak

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی