فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • IAAP Ribbon (PH942)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH938)@ Davood Rastegari

 • ANAPHAB MENTION (PH941)@ Mohammad Esteki

 • APB HM (PH933)@ Mohammad Reza Masoumi

 • Salon HM (PH939)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SSP DIPLOMA (PH940)@ Mirali Parandak

 • SSP MERIT (PH940)@ Davood Rastegari

 • FIAP Special Mentions (PH943)@ Mohammad Esteki

 • TFSF Special Mention (PH943)@ Mohammad Reza Masoumi

 • TFSF Special Mention (PH943)@ Zhale Bahrami

 • APU Silver Medal (PH936)@ Mohammad Esteki

 • FIAP Bronze Medal (PH936)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIAP HM (PH936)@ Mohammad Esteki

 • PSTC HM (PH936)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Gilavar Diploma (PH934)@ Mahdi Eshaghi Ghalibaf

 • Gilavar Diploma (PH934)@ Seyed Ehsan Mortazavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی