فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • CIEP Honorable Mention (PH893)@ Ali Samei

 • CIEP Honorable Mention (PH893)@ Alireza Pourkhan

 • IG GOLD (PH896)@ Farzin Nazemzadeh

 • BUKOVINA GOLD (PH878)@ Alireza Shahhamzeh

 • GPU BRONZE (PH878)@ Mohammadreza Pourian

 • GPU GOLD (PH878)@ Amin Malekzadeh

 • GPU MENTION (PH878)@ Mahdi Zabolabbasi

 • GPU MENTION (PH878)@ Amin Malekzadeh

 • ICS MENTION (PH878)@ Saman Alinejadian

 • ICS MENTION (PH878)@ Amin Malekzadeh

 • FIP Ribbon (PH887)@ Mohammad Esteki

 • HPS Ribbon (PH887)@ Mohammad Esteki

 • HPS Silver Medal (PH887)@ Farzin Nazemzadeh

 • CLUB Silver Medal (PH883)@ Saeed Arabzadeh

 • FIAP Blue Ribbon (PH883)@ Seyed Reza Javadi

 • FIAP Gold Medal (PH883)@ Mahdi Zabolabbasi

 • GPU Ribbon (PH883)@ Seyed Reza Javadi

 • NATIONAL Gold Medal (PH883)@ Mahdi Zabolabbasi

 • BFF/FBP Gold medal (PH880)@ Mahdi Eshaghi Ghalibaf

 • FBP Bronze medal (PH880)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP HM (PH880)@ Seyed Reza Javadi

 • FIAP HM (PH880)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Salon HM (PH880)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Salon HM (PH880)@ Ahmad Khatiri

 • FIAP HM (PH880)@ Hosein Davoodi

 • FSS Gold medal (PH880)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH880)@ Amir Enayati

 • Salon HM (PH880)@ Sahar Hasanzadeh

 • Salon HM (PH880)@ Sahar Hasanzadeh

 • Salon HM (PH880)@ Mahdi Eshaghi Ghalibaf

 • Salon HM (PH880)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Salon HM (PH880)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH880)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH880)@ Mehran Haji Khodabakhshi

 • FIAP HM (PH880)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP HM (PH880)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH880)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Salon HM (PH880)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH880)@ Mohammad Esteki

 • Salon HM (PH880)@ Mohammad Esteki

 • Salon Silver medal (PH880)@ Mahdi Zabolabbasi

 • PSA Bronze Medal (PH881)@ Amin Mahdavi

 • PSA GOLD MEDAL (PH881)@ Amin Mahdavi

 • Salon Bronze Medal (PH881)@ Mahdi Zabolabbasi

 • SSS Mention (PH879)@ Arlen Keshishian

 • SSS Mention (PH879)@ Saeed Arabzadeh

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 11 سال تجربه
ملی و بین المللی