فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

بایگانی جشنواره های خارجی
شماره، عنوان و کشور برگزارکننده جشنواره
ارسال اول
ارسال دوم
اعلام نتایج
1401/07/13
1401/07/13
آبان 1401

جشنواره بین المللی عکس سیر دریا در تاجیکستان برگزار شده و دارای مجوز (پاتروناژ) شماره 2022/628 فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ)، 544-2022 انجمن عکاسی آمریکا (PSA) و Salon.Photo 2022-066 است.
1401/07/10
1401/07/10
آبان 1401

1401/07/12
1401/07/12
آبان 1401

1401/07/08
1401/07/20
بهمن 1401

1401/07/09
1401/07/09
مهر 1401

1401/06/16
1401/07/06
دی 1401

1401/06/12
1401/06/26
مهر 1401

1401/05/31
1401/06/20
مهر 1401

1401/05/31
1401/06/11
شهریور 1401

1401/05/26
1401/07/06
آبان 1401

1401/05/24
1401/06/06
دی 1401

1401/05/29
1401/05/29
شهریور 1401

1401/05/21
1401/06/05
شهریور 1401

CLICK ART PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF SRI LANKA (CAPS)
1401/05/24
1401/05/24
شهریور 1401

1401/05/10
1401/05/26
شهریور 1401

1401/05/10
1401/05/22
مهر 1401

1401/03/18
1401/04/07
شهریور 1401

1401/03/18
1401/04/06
مرداد 1401

1401/03/23
1401/03/23
شهریور 1401

1401/03/11
1401/03/11
شهریور 1401

1401/02/31
1401/04/04
شهریور 1401

1401/01/28
1401/02/14
خرداد 1401

7th DPW Four Country Circuit 2022 - Novi Sad, Serbia 7th DPW Four Country Circuit 2022 - Kotor, Montenegro 7th DPW Four Country Circuit 2022 - Bundoran, Ireland 7th DPW Four Country Circuit 2022 - Vukovar, Croatia
1401/01/28
1401/02/19
شهریور 1401

1401/02/01
1401/02/01
خرداد 1401

1401/01/28
1401/03/17
مرداد 1401

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران