فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جشنواره های خارجی دارای مهلت ارسال
شماره، عنوان و کشور برگزارکننده جشنواره
ارسال اول
ارسال دوم
اعلام نتایج
1401/07/13
1401/07/13
آبان 1401

جشنواره بین المللی عکس سیر دریا در تاجیکستان برگزار شده و دارای مجوز (پاتروناژ) شماره 2022/628 فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ)، 544-2022 انجمن عکاسی آمریکا (PSA) و Salon.Photo 2022-066 است.
1401/07/10
1401/07/10
آبان 1401

1401/07/12
1401/07/12
آبان 1401

1401/07/08
1401/07/20
بهمن 1401

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران