فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد حیدری
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
دارای بیش از بیست و دو سال سابقه عکاسی و رسانه ای در حال حاضر سردبیر نشریات فرهنگ شریف و گنجینه تجارت

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران