فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ناهید طوقی عشقی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
جشنواره خیام ۲۰۱۷ ( ۱ اثر )-جشنواره خیام ۲۰۱۸ (۳ اثر) -۲۰۱۸ (۳ اثر)  - جشنواره کرواسی ۲۰۱۸ (۲ اثر)- جشنواره تاجیکستان ۲۰۱۸  (۵ اثر)-جشنواره فیلارمو ۲۰۱۸(۴اثر )-جشنواره چاپی عمان ۲۰۲۰ ( ۲ اثر ) خیام ۲۰۱۹ (۶ اثر)قرقیزستان آلا آرچا( کسب مدال طلا به همراه پذیرش ۶ اثر)اربلا ترکیه ۲۰۲۰(۱اثر) کرواسی ۲۰۲۰(۵اثر) گولر ارتان ترکیه ۲۰۲۰(1 دیپلم افتخار) ترکیه قونیه (۲ دیپلم افتخار ۴ پذیرش) الاداگ ترکیه ۲۰۲۳(۱ پذیرش)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران