فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمدمهدی جوانمرد
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
یک عکس راه یافته در مسابقه لنز کالچر و مگنوم ۲۰۱۷. راه یافته در جشنواره ته ران. برگزاری نمایشگاه گروهی .

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران