فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سید احسان مرتضوی
سطح عضویت:
عضو فعال
رزومه:
عضو هیت داوران • شمین جشنواره بین المللی عکس خیام (2018) • عکاس سال فوکوس (2017) • لقب (EFIAP) از فدراسیون بین المللی هنرعکاسی • نشان آبی آسمانی فیاپ بهترین شرکت کننده جشنواره پرسپکتیو هند (2017) • مدال طلای DPWجشنواره بین المللیVOJVODINA صربستان و مونته نگرو (2019) • مدال طلای جشنواره بین المللی قاب بالکان صربستان مقدونیه ومونته نگرو(2018) • مدال طلای جشنواره بین المللی کودک صربستان و روسیه (2017) • مدال طلای جشنواره بین المللی فیوژن هند (2017) • مدال طلای جشنواره بین المللی PCAصربستان رومانی ومقدونیه(2017) • مدال طلای جشنواره بین المللی گراداس مونته نگرو (2016) • مدال طلای جشنواره بین المللی ال آرژانتیتوی آرژانتین (2016) • مدال طلای جشنواره بین المللیVOJVODINA صربستان و مونته نگرو (2019) • مدال نقره جشنواره بین المللیIUP چین وهنگ کنگ (2017) • مدال نقره جشنواره بین المللی ایموشن بوسنی و هرزگوین (2017) • مدال برنز جشنواره بین المللی Varadinumرومانی(2019) • مدال برنز جشنواره بین المللی پلودیف بلغارستان (2016) • مدال برنز جشنواره بین المللی پرسپکتیو هند (2017) • مدال برنز جشنواره بین المللی IUP چین وهنگ کنگ (2017) • تقدیر فیاپ جشنواره بین الملی VOJVODINAصربستان و مونته نگرو (2019) • روبان افتخار جشنواره بین المللی بروکلین آمریکا (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی خیام (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی سیاره زمین روسیه (2017) • روبان افتخارجشنواره بین المللی قاب بالکان (2018) • تقدیر GPUجشنواره بین المللی اتلانتیک آمریکا (2018) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللیVOJVODINA صربستان و مونته نگرو (2019) • روبان افتخار جشنواره بزرگ صربستان (2017) • روبان افتخار جشنواره بین المللی آفان عربستان (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی DESIRE صربستان (2017) • تقدیر فیاپ جشنواره بین المللی زمستان صربستان و مونته نگرو (2017) • نشانIPA جشنواره بین المللی هنر عکاسی هند (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بزرگ صربستان (2017) • روبان افتخارNFCAجشنواره بین المللی ال آرزانتینوی آرژانتین (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی هنر عکس تاجیکستان(2018) • تقدیرهیت داوران جشنواره بین المللی قرقیزستان (2017) • روبان ابی فیاپ جشنواره بین المللی پرسپکتیو هند (2017) • تقدیرهیت داوران جشنواره بین المللی تاجیکستان (2017) • روبان افتخار جشنواره بین المللی M.S.M (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی هنر عکس تاجیکستان(2018) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی پرسپکتیو هند (2017) • دیپلم افتخار جشنواره بین المللی قاب بالکان (2018) • تقدیرهیت داوران جشنواره بین المللی M.S.M (2017) • تقدیرهیت داوران جشنواره بین المللی زمستان صربستان و مونتنگرو (2017) • روبان افتخار جشنواره بین المللی اکولوژیکی بلغارستان (2017) • دیپلم افتخار جشنواره بین المللی هنر عکاسی کرواسی (2017) • تقدیرهیت داوران جشنواره بین المللی PCAصربستان رومانی ومقدونیه(2017) • روبان افتخار جشنواره بین المللی PCAصریستان رومانی ومقدونیه(2017) • روبان افتخار جشنواره بین المللی جوایز عکاسی روسیه (2016) • روبان افتخار جشنواره بین المللی ال آرژانتینوی آرژانتین (2016) • روبان افتخار جشنواره بین المللی پرسپکتیوهندوستان (2016) • روبان افتخار جشنواره بین المللی عکس عمان (2016) • دیپلم افتخار جشنواره بین المللی ردیسایم فرانسه (2016) • ت

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس