فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

محل توزیع کتاب های خیام+نوروز+ویکتور پولینسکی و CD فیلارمونیا
ثبت: 1397/07/18

کتاب های خیام+نوروز+ویکتور پولینسکی و CD فیلارمونیا 2017 در سه گروه توزیع می شود.

نکته مهم: کتاب به تمام شرکت کنندگان داده می شود، حتی آنهایی که عکسشان پذیرفته نشده هم کتاب را دریافت می کنند.

لطفا به لینک های زیر مراجعه کنید:

اسامی شرکت کنندگان خیام 2017 که کتاب آنها پست می شود. اگر در هریک از جشنواره های نوروز، ویکتور پولینسکی و فیلارمونیا هم شرکت کرده اند، کاتالوگ آنها با کتاب خیام ارسال می شود.

 

اسامی شرکت کنندگان خیام  2017 که کتاب را از دفتر فوکوس تحویل می گیرند. اگر در هریک از جشنواره های نوروز، ویکتور پولینسکی و فیلارمونیا هم شرکت کرده اند، کاتالوگ آنها با کتاب خیام تحویل داده می شود.

 

اسامی شرکت کنندگانی که در خیام  2017 شرکت نکرده اند و کتاب جشنواره های نوروز و ویکتور پولینسکی  و سی دی جشنواره فیلارمونیا آنها در دفتر فوکوس تحویل داده می شود.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس