فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 762 مجموعه جشنواره های زمستانی FKNS
شماره: 762
كشور: صربستان-مونته نگرو
دوره: 6
زمان برگزاري: آذر 98
پذيرش: 89 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 13
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH762 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2017/510-514 ) و انجمن عکاسی آمریکا ،PSA،(شماره پاتروناژ2019-509 ) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع زن (مطابق با قوانین کشور(


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در سالن Aleksinac:


عکس alley از سید احسان مرتضوی Salon HM.


در سالن Kolasin:


عکس Khara Desert2 از امین دهقان Salon HM. عکس alley از سید احسان مرتضوی  Salon HM.


در سالن Kotor:


عکس Worship in the Light از سید احسان مرتضوی Salon Silver medal. عکس Two miners از ابراهیم بهرامی Salon HM. عکس Colored از امیدرضا پورنبی Salon HM. عکس mirror از سید رضا جوادیSalon HM . عکس Mudy Face 7 از علی سامعی Salon HM.


در سالن Novi_Sad:


عکس Alone از امیدرضا پورنبی Salon Silver meda. عکس Cute Selections از ابراهیم بهرامی Salon HM. عکس Base Camp از امین دهقان Salon HM. عکس alley از سید احسان مرتضوی Salon HM.


در سالن Podgorica:


عکس Read از امین دهقان Salon HM.


 


عکس های پذیرفته شده از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر است:


در مجموع 11 عکس در سالن Aleksinac:


احمد خطیری (3عکس)، ابراهیم بهرامی (2عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، امین دهقان (1عکس)، علی سامعی (1عکس).


 


در مجموع 22 عکس در سالن Kolasin:


امین دهقان (7عکس)، امیدرضا پورنبی (5عکس)، ابراهیم بهرامی (3عکس)، احمد خطیری (2عکس)، سیداحسان مرتضوی (2عکس)، سید رضا جوادی (2عکس)، علی سامعی (1عکس).


 


در مجموع 16 عکس در سالن Kotor:


امین دهقان (5عکس)، ابراهیم بهرامی (2عکس)، احمد خطیری (2عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، علی سامعی (2عکس)، سید رضا جوادی (1عکس).


در مجموع 28 عکس در سالن Novi_Sad:


ابراهیم بهرامی (6عکس)، امین دهقان (6عکس)، سید احسان مرتضوی (6عکس)، احمد خطیری (4عکس)، علی سامعی (3عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، سید رضا جوادی (1عکس).


در مجموع 12 عکس در سالن Podgorica:


ابراهیم بهرامی (3عکس)، امین دهقان (3عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، احمد خطیری (1عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس)، سید رضا جوادی (1عکس).


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس