فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 869 TWO COUNTRY CIRCUIT
شماره: 869
كشور: Serbia-Montenegro
دوره: 2022
زمان دریافت: 11 مهر، 1401
پذيرش: 77 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 20
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:

سالن Novi Sad:

عباس حاجی حسین کلانتر 3 عکس "gloom"، "sun desert" و "night desert"، مهدی اسحاقی قالیباف 2 عکس "Love Grandma" و "Quran School”، میرعلی پرندک عکس "Tawaf"، آرلن کشیشیان عکس "Dreamland" و احمد سامعی عکس "Koche Bagh Yazd" موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.

سالن Kotor:

عباس حاجی حسین کلانتر 2 عکس "gloom" و " targett" ، مهدی اسحاقی قالیباف عکس " Trapper”، علی سامعی عکس " Mudy Face 1" و احمد سامعی عکس " Snow walking 01" موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.

سالن Podgorica:

آرلن کشیشیان عکس " Atena in the wind" مدال طلا DPW، عباس حاجی حسین کلانتر عکس "sun desert" و آرلن کشیشیان عکس " Siren" لوح تقدیر فیاپ، مهدی اسحاقی قالیباف 2 عکس " Hanabandan Ceremony" و " My childhood” و عباس حاجی حسین کلانتر 2 عکس " mard dar kavir " و "Line" موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.

برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران