فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 815 هنر عکاسی کرواسی
شماره: 815
كشور: کرواسی
دوره: 26
زمان دریافت: 16 مرداد، 1400
پذيرش: 114 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:
جوایز این جشنواره توسط کلوپ دریافت شد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران