فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 802 آساهی شیمبون
شماره: 802
كشور: ژاپن
دوره: 81
زمان دریافت: دی 0
پذيرش: 2 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:
جوایز و کاتالوگ های این جشنواره برای برندگان تحویل دفتر کلوپ شده است.
جهت هماهنگی برای دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایید.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران