فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 734 بنین- هزینه ارسال رایگان
شماره: 734
كشور: بنین
دوره: 2
زمان دریافت: آذر 0
پذيرش: 19 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:
جوایز این جشنواره تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران