فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات فراخوان شماره: 67 نمایشگاه فوکوس در اسپانیا
مهلت ارسال اول: 1402/08/22 کشور: اسپانیا، -
مهلت ارسال دوم: 1402/09/30 نوع: نمایشگاه
زمان برگزاری: 1403/06/22 تا 1403/06/23 رویداد: بین المللی
تعداد مجاز: 

کاربران سطح A مجاز به ارسال حداقل 1 و حداکثر3 عکس می باشند.

کاربران سطح B مجاز به ارسال حداقل 1 و حداکثر3 عکس می باشند.

کاربران سطح H مجاز به ارسال حداقل 1 و حداکثر3 عکس می باشند.

* به ازای هر عکس درخواستی باید 1 فایل جهت انتخاب اولیه، ارسال شود.

هزينه ها: 

برای تمام سطوح کاربری رایگان می باشد.

توضيحات:
فقط اعضای فیاپ می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند. (سطوح کاربری A, B و H)
عضویت فیاپ متقاضی می بایست در زمان درخواست و همچنین در زمان نمایشگاه دارای اعتبار باشد.
موضوع عکس ها آزاد است.
هر متقاضی می بایست 3 عکس آپلود کند. از هر نفر نهایتا یک عکس انتخاب خواهد شد.
در مجموع 28 عکس برای نمایشگاه انتخاب خواهد شد.
داوری اثار نهایی است و امکان تغییر انتخاب هاوجود نخواهد داشت.
انتخاب نهایی آثار در دی 1402 خواهد بود. اسامی راه یافتگان در سایت فوکوس منتشر خواهد شد. سپس راه یافتگان باید فایل بزرگ برای چاپ نمایشگاهی در اندازه بزرگترین ضلع 50 سانتیمتر را ارسال کنند.
نمایشگاه در تابستان 1403 در اسپانیا برگزار خواهد شد.
بزرگترین ضلع عکس 1920 پیکسل ارسال شود.
عکس ها باید مطابق قوانین ایران بوده و قابلیت نمایش در نمایشگاه های داخل کشور را داشته باشند.

پس از برگزاری نمایشگاه، گواهی شرکت بصورت فایل PDF برای تمامی راه یافتگان به نمایشگاه ایمیل خواهد شد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران