فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • Bronze SALON medal (PH632)@ Ehsan Nikfarjam

 • FIAP HM (PH632)@ Maryam Hasani Borchaloui

 • FIAP HM (PH632)@ Kaveh Manafzadeh

 • Gold GPU medal (PH632)@ Amin Mahdavi

 • Gold GPU medal (PH632)@ Shakhavan Osmani

 • Gold ICS medal (PH632)@ Nima Vahdani

 • GPU HM (PH632)@ Ehsan Nikfarjam

 • GPU HM (PH632)@ Ehsan Nikfarjam

 • GPU HM (PH632)@ Nima Vahdani

 • SALON HM (PH632)@ Ebrahim Bahrami

 • SALON HM (PH632)@ Amir Ali Navadeh Shahla

 • SALON HM (PH632)@ Saeed Mohammadzadeh

 • AAFR Golden Medal (PH631)@ Saeed Sabet Ghadam Moghadam

 • FIAP Honorable Mention (PH631)@ Mahdi Eshaghi Ghalibaf

 • FIAP Ribbon (PH634)@ Sasan Rashtipur

 • NFCA Ribbon (PH634)@ Sudabe Vatanparast

 • NFCA Ribbon (PH634)@ Amir Ali Navadeh Shahla

 • NFCA Ribbon (PH634)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • PSA Ribbon (PH634)@ Sudabe Vatanparast

 • CPNO Bronze Medal (PH625)@ Sudabe Vatanparast

 • FIAP Gold Medal (PH625)@ Dariuosh Ghanbarnasab

 • PSA Bronze Medal (PH625)@ Maryam Hasani Borchaloui

 • FIAP HM 2 (PH618)@ Saman Pour Khoshamuz

 • FSR praise 1، GPU gold medal، SALON silver medal (PH618)@ Saman Pour Khoshamuz

 • FSS gold medal ، FIAP gold medal (PH618)@ Payam Davoodabadi

 • FSS praise 1 (PH618)@ Mohammad Oladivatan

 • FSS praise 2 (PH618)@ Boyuk Raei Shojaei

 • PSA gold medal (PH618)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • PSA gold medal (PH618)@ Mahmoud Zakeri

 • SALON gold medal (PH618)@ Amir Ali Navadeh Shahla

 • SALON praise 4 (PH618)@ Saman Pour Khoshamuz

 • SALON praise 5 (PH618)@ Boyuk Raei Shojaei

 • SALON praise 5 ، FSR praise 2 (PH618)@ Mohammad Oladivatan

 • CHAIRMAN CHOICE (PH630)@ Mikaeel Bayazidi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس