فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • PSA Ribbon (PH595)@ Amin Dehghan

 • SCC Certificate (PH595)@ Amin Dehghan

 • SCC Certificate (PH596)@ Mohammad Zarinkolah

 • FCF Bronzed Medal (PH598)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FCF Golden Medal (PH598)@ Arash Mahdavi

 • FIAP Ribbon (PH598)@ Majid Mohammadi

 • GPU Golden Medal (PH598)@ Miran(shoresh) Mobasheri

 • Honourable Mention (PH593)@ Peyman Khalafbeyki

 • Honourable Mention (PH593)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

 • GPU HM (PH597)@ Amin Dehghan

 • FIAP HM (PH592)@ Soheil Zandazar

 • FSM HM وSALON Bronze (PH592)@ Mehdi Rahmani

 • FSS HM (PH592)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • PCA Gold (PH592)@ Amin Dehghan

 • PSA Gold (PH592)@ Soheil Zandazar

 • PSA Gold (PH592)@ Mohammad Ali Khorasani

 • PSA HM (PH592)@ Soheil Zandazar

 • PSA HM (PH592)@ Soheil Zandazar

 • PSA HM (PH592)@ Alireza Shahhamzeh

 • SALON Gold (PH592)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON HM (PH592)@ Soheil Zandazar

 • SALON HM (PH592)@ Amin Dehghan

 • SALON HM (PH592)@ Seyed Ehsan Mortazavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس