فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • GPU HM (PH597)@ Amin Dehghan

 • FIAP HM (PH592)@ Soheil Zandazar

 • FSM HM وSALON Bronze (PH592)@ Mehdi Rahmani

 • FSS HM (PH592)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • PCA Gold (PH592)@ Amin Dehghan

 • PSA Gold (PH592)@ Soheil Zandazar

 • PSA Gold (PH592)@ Mohammad Ali Khorasani

 • PSA HM (PH592)@ Soheil Zandazar

 • PSA HM (PH592)@ Soheil Zandazar

 • PSA HM (PH592)@ Alireza Shahhamzeh

 • SALON Gold (PH592)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON HM (PH592)@ Soheil Zandazar

 • SALON HM (PH592)@ Amin Dehghan

 • SALON HM (PH592)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Best “Story telling” Award (PH590)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

 • FK OHRID Honorable mention (PH591)@ Amin Dehghan

 • FK OHRID Honorable mention (PH591)@ Seyed Saeid Sadati

 • PSA Honorable mention (PH591)@ Farzin Nazemzadeh

 • FSS praise (PH574)@ Abbas Majdi

 • FSS praise 1 (PH574)@ Saeed Arabzadeh

 • Gold FIAP medal (PH574)@ Ebrahim Bahrami

 • Gold ICS medal (PH574)@ Bahareh Bisheh

 • Gold SALON medal - Gold FIAP medal (PH574)@ Mohammadreza Momeni

 • Salon praise (PH574)@ Ebrahim Bahrami

 • Salon praise (PH574)@ Abbas Majdi

 • Salon praise (PH574)@ Mohammadreza Momeni

 • Salon praise (PH574)@ Mohammadreza Momeni

 • جایزه MAFOSZ (PH587)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

 • دیپلم PERLENSIS (PH587)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس