فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • FIAP Blue Ribbon (PH548)@ Moslem Poorshamsi

 • تقدیر سالن (PH548)@ Alireza Rastegar

 • دیپلم IAAP (PH548)@ Mehdi Nazeri

 • مدال برنز FPC (PH548)@ Hossein Zare

 • مدال نقرهFPC (PH548)@ Fateh Shafei

 • مدالطلای فیاپ (PH548)@ Alireza Rastegar

 • نشان ویژه ویکتور پولینسکی (PH548)@ Mehdi Nazeri

 • PCA HM (PH578)@ Arash Mahdavi

 • FIAP HM Monocrome (PH577)@ Abbas Majdi

 • GPU Silver Color (PH577)@ Mohammadreza Momeni

 • SDF Gold Monocrome + RSF Gold Monocrome (PH577)@ Mostafa Nodeh

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس