فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • 1,000 USD and GPU Gold Medal (PH676)@ Milad Eslamzadeh

  • FIAP Honourable Mentions (PH676)@ Mehdi Rouhi

  • PSA Honourable Mentions (PH676)@ Hamed Farjadi

  • PSA Honourable Mentions (PH676)@ Ali Nejatbakhsh Esfahani

  • PSA Honourable Mentions (PH676)@ Ehsan Nikfarjam

  • PSA Honor Mention Ribbon (PH672)@ Seyed Mohammad Javad Sadri

  • PSS Honor Mention Ribbon (PH672)@ Amir Ali Navadeh Shahla

  • CPNO Bronze Medal (PH662)@ Mehdi Rouhi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس