فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
تکتم خزاعی نژاد
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
شروع عکاسی از سال۸۹ برگزاری دو نمایشگاه گروهی بنام یک قرارساده درسالهای ۹۱ و ۹۳ عضو انجمن سینمای جوانان ایران

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس